วงดนตรีเพลงร็อกหนักแน่น เสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทย